Paradigme – syntagme

Paradigme – syntagme “Syntagme”, af græsk oprindelse, betegner en sammenkædning (kombination) af betydningsbærende tegn (ord- eller billedtegn), der danner en fælles betydning. Nominalgrupper, sætninger, afsnit, hele tekster er i denne betydning forskellige eksempler på syntagmer. Nogle teoretikere er af den opfattelse, at et billede kan anskues som et visuelt syntagme af sammenkædede billedelementer (billedbetydning, tekst-billedeforholdet), […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Søren Kolstrup
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Kjørup 2002, Wille 2007

Reference

Kjørup, Søren (2002). Semiotik.  (Problemer, positioner og paradigmer). København: Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag

Metz, Christian (1971-1972). Essais sur la signification au cinema. Paris: Klincksieck [Eng. overs. af Bd. 1, 1974]

Metz, Christian (1974). Film Language: A Semiotics of the Cinema. Overs. af Michael Taylor. New York: Oxford University Press

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur