Faircloughs kritiske diskursanalyse

Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse udgør en central tilgang inden for diskursanalyse og mere specifikt retningen kritisk diskursanalyse. Den har haft stor gennemslagskraft inden for medie- og kommunikationsforskning. Siden slutningen af 1980’erne har Fairclough fremlagt sin tilgang i en lang række publikationer. Hans centrale bogudgivelser er Fairclough (1989, 1992, 1995a, 1995b, 1998, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Louise Phillips
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Fairclough 2008, Schrøder 2012

Reference

Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman (1999). Discourse in Late Modernity – Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press

Fairclough, Norman (1989). Language and Power. London: Longman [2. udg. 2001]

Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity

Fairclough, Norman (1995a). Critical Discourse Analysis. The critical study of language. London: Longman. [2.udg. 2010]

Fairclough, Norman (1995b). Media Discourse. London: Edward Arnold

Fairclough, Norman (1998). “Political Discourse in the Media. An Analytical Framework.” I: Bell, Alan & Garrett, Peter (red.). Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell, s. 142-162

Fairclough, Norman (2000). New Labour, New Language? London: Routledge

Fairclough, Norman (2003). Analysing discourse: textual analysis for social research. London/New York: Routledge

Fairclough, Norman (2006). Language and Globalization. London/New York: Routledge

Fairclough, Norman (2008). Kritisk diskursanalyse. En tekstsamling. Red. og overs. af Elisabeth Halskov Jensen. København: Hans Reitzel

Foucault, Michel (1969). L’Archéologie du savoir. Paris: Gallimard. [Eng. overs. 1972] [Da. overs. 2005]

Foucault, Michel (1972). The Archaeology of Knowledge. Overs. af A.M. Sheridan Smith. London: Routledge

Foucault, Michel (2005). Vidensarkæologien. Overs. af Mogens Chrom Jacobsen; indl. ved Ejvind Hansen; red. af Thomas Larsen & Rasmus Hougaard. Aarhus: Philosophia

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. 2002]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

Lassen, Inger & Horsbøl, Anders (2010). “Public engagement as a field of tension between bottom-up and top-down strategies : Critical Discourse Moments in an ‘Energy Town’.” I: Phillips, Louise; Carvalho, Anabela & Doyle, Julie (red.). Citizen Voices: Performing Public Participation in Science and Environment Communication. Bristol: Intellect

Lassen, Inger; Horsbøl, Anders; Bonnen, Kersten & Julius Pedersen, Anne Grethe (2011). “Climate change discourses and citizen participation : A case study of the discursive construction of citizenship in two public events.” Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, s. 411-427

Phillips, Louise & Schrøder, Kim (2004). Sådan taler medier og borgere om politik. En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund. (Magtudredningen). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Phillips, Louise & Schrøder, Kim (2005). “Diskursanalytisk tekstanalyse.” I: Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (red.). Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv: interview, observationer, dokumenter. København: Hans Reitzel

Schrøder, Kim & Phillips, Louise (2007). “Complexifying media power: A study of the interplay between media and audience discourses on ‘politics’.” Media, Culture and Society. 29, 6. s. 891-916

Schrøder, Kim (2012). “Discursive Realities”. I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative Methodologies. 2. udgave. London: Routledge, s. 106-130