Narratologi (fortælleteori)

Narratologi (fortælleteori) Narratologien er tanker og teorier om fortællinger (noveller, romaner, episk digtning, historiske fremstillinger osv.). Narratologien har rødder i mange forskellige forskningsdiscipliner. De væsentligste af disse er folkloristik, etnografi, lingvistik/sociolingvistik samt litteratur- og filmstudier. Den strukturalistiske narratologi. Begrebet narratologi blev først brugt af Tzvetan Todorov i en strukturalistisk forståelsesramme (Todorov 1969). Derfor bruges termen […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Herman 1999

Reference

Aristoteles (1999). Poetik. Overs. af Poul Helms; efterskr. ved Judy Gammelgaard. København: Hans Reitzel

Aristoteles (2004). Poetikken. Overs. og udg. af Niels Henningsen. København: Det lille Forlag

Barthes, Roland (1966). “Introduction à l’analyse des récits.” Communications, 8. [Genoptr. i Barthes 1985][Eng. overs. 1977 og 1988]

Barthes, Roland (1977). “The Photographic Message.”; “Rhetoric of the Image.”; “Introduction to the Structural Analysis of Narratives.”; “The Death of the Author.” M.fl. I: Image – Music – Text. Red. og overs. af Stephen Heath. London: Fontana

Barthes, Roland (1985). L’aventure sémiologique. Paris: Seuil [Eng.overs. 1988]

Barthes, Roland (1988). The Semiotic Challenge. Overs.af Richard Howard. New York: Hill and Wang

Booth, Wayne C. (1961/1983). The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press. [2. udg. 1983]

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film.  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. London: Routledge, 1990]

Brooks, Peter (1984). Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative. New York: A. A. Knopf

Bruner, Jerome S. (1986). Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Chatman, Seymour B. (1978). Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, N.Y./London: Cornell University Press

Chatman, Seymour B. (1990). Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Friedemann, Käte (1910). Die Rolle des Erzählers in der Epik. Leipzig: H. Haessel. [Genoptr. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969]

Fludernik, Monika (1996). Towards a ’natural’ narratology. London: Routledge

Genette, Gérard (1972). Discours du récit. (Figures, III). Paris: Seuil [Genudg. 2007] [eng. overs. 1980]

Genette, Gérard (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. Overs. af Jane E. Lewin; indled. ved Jonathan Culler. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Greimas, A. J. (1966). Sémantique structurale. Recherche de méthode. Paris: Larousse [Da. overs. 1974]

Greimas, A. J. (1974). Strukturel semantik. Overs. af Gudrun Hartvigson. København: Borgen

Hamburger, Käte (1957/1968). Die Logik der Dichtung. Stuttgart: Ernst Klett. [2. udv. udg. 1968.] [Eng. overs. 1973/1993]

Hamburger, Käte (1973/1993). The Logic of Literature. Overs. af Marylin J. Rose. Bloomington, Ind.: Indiana University Press. [2. rev. udg. 1993]

Herman, David (red.) (1999). Narratologies. New Perspectives on Narrative Analysis. Columbus, Ohio: Ohio State University Press

James, Henry (1884). “The Art of Fiction.” Longman’s Magazine, 4 (Sept. 1884). Genoptr. 1888 i: Partial Portraits. London: Macmillan. [Genoptr. i: Hoffman, Michael J. & Murphy, Patrick D. (red.) (2005). Essentials of the Theory of Fiction. 3. udg. Durham, N.C.: Duke University Press, s. 14-22]

Labov, William & Waletzky, Joshua (1967). “Narrative Analysis. Oral Versions of Personal Experience.” I: Helm, June (red.). Essays on the Verbal and Visual Arts. Proceedings of the 1966 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society. Washington: University of Washington Press, s. 12-44

Lévi-Strauss, Claude (1964-71). Mythologiques. Bd. I-IV. Paris: Plon [Bd. 1: Le cru et le cuit. 1964. Bd. 2: Du miel aux cendres. 1966. Bd. 3: L’origine des manières de table. 1968. Bd. 4: L’homme nu. 1972 [Eng. overs. 1970-81]

Lévi-Strauss, Claude (1970-81). Introduction to a science of mythology. Bd. 1-4. Overs. af John og Doreen Weightman. Chicago: University of Chicago Press [Bd. 1: The Raw and the Cooked. 1970]

Lubbock, Percy (1921). The Craft of Fiction. New York: C. Scribner’s Sons/Jonathan Cape [Mange nye genoptr.]

Lämmert, Eberhard (1955). Bauformen des Erzählens. Stuttgart: Metzlersche [Flere genoptr.]

Nünning, Ansgar (2003). “Narratology or Narratologies? Taking Stock of Recent Developments, Critique and Modest Proposals for Future Usages of the Term.” I: Kindt, Tom & Müller, Hans-Harald (red.). What is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. (Narratologia. 1.) Berlin, New York: de Gruyter, s. 239-275

Propp, Vladimir Ja. (1928). Morfologija skazki. Moskva: Nauka [Eng. overs. 1958/1968; da. overs. i uddr. 1974]

Propp, Vladimir Ja. (1958/1968). Morphology of the Folktale. Overs. af Laurence Scott; indled. ved Svatava Pirkova-Jakobson. Indiana University. [2. udg. rev. overs. ved Louis A. Wagner; indled. ved Alan Dundes. Austin, Tex.: University of Texas Press, 1968]

Propp, Vladimir Ja. (1974). “Eventyrets morfologi.” [Uddrag] Overs. af Gunhild Agger. I: Grodal, Torben Kragh; Madsen, Peter & Røder, Viggo (red.). Tekststrukturer. En indføring i tematisk og narratologisk tekstanalyse. København: Borgen

Todorov, Tzvetan (1969). Grammaire du ‘Décaméron’. The Hauge: Mouton

Todorov, Tzvetan (1977). “The Grammar of Narrative.” I: The Poetics of Prose. Overs.af Richard Howard; forord ved Jonathan Culler. Ithaca, N.Y. / London: Cornell University Press

Ricoeur, Paul (1983-85). Temps et récit. Bd. 1-3. Paris: Seuil [Eng. overs. 1984-88]

Ricoeur, Paul (1984-88). Time and Narrative. Bd. 1-3. Overs. af Kathleen McLaughlin og David Pellauer. Chicago/London: University of Chicago Press

Stanzel, Franz K. (1955). Die typischen Erzählsituationen im Roman. Dargestellt an Tom Jones, Moby-Dick, The Ambassadors, Ulysses u.a. Wien: Wilhelm Braumüller [Eng. overs. 1971]

Stanzel, Franz K. (1965). Typische Formen des Romans. 2. gennemsete oplag. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht [1. udg. 1964]

Stanzel, Franz K. (1971). Narrative Situations in the Novel. Tom Jones. Moby Dick. The Ambassadors. Ulysses. Overs. af James P. Pusack. Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Stanzel, Franz K. (1979/1982). Theorie des Erzählens.  Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. [2. udg. 1982][Eng. overs. 1984]

Stanzel, Franz K. (1984). A theory of Narrative. Overs. af Charlotte Goedsche. Cambridge: Cambridge University Press