Mimesis

Mimesis Hos Platon skelnes mellem mimesis og diegesis. Ved mimesis forstås imitation af handlinger, hvorved digteren påtager sig en andens personlighed, og ved diegesis forstås genfortælling, hvorved digteren taler med sin egen stemme (Platon 1954). Hos Aristoteles derimod ses al kunst som imitation eller mimetiske handlinger, herunder også den verbale imitation (Aristoteles 1999 eller 2004). […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Kemp 1995

Reference

Aristoteles (1999). Poetik. Overs. af Poul Helms; efterskr. ved Judy Gammelgaard. København: Hans Reitzel

Aristoteles (2004). Poetikken. Overs. og udg. af Niels Henningsen. København: Det lille Forlag

Auerbach, Erich (1946/1959). Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Bern: Francke. [2. udg. 1959. sammesteds.] [Da. overs. 1965]

Auerbach, Erich (1965) Mimesis. Virkelighedsgengivelsen i den vesterlandske litteratur. Udv. og overs. af Helge Hultberg. København: Munksgaard.

Genette, Gérard (1972). Discours du récit. (Figures, III). Paris: Seuil [Genudg. 2007)] [eng. overs. 1980]

Genette, Gérard (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. Overs. af Jane E. Lewin; indled. ved Jonathan Culler. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Gombrich, Ernst H. (1963).  “Meditations on a Hobby Horse, or the Roots of Artitstic Form.” og “The Cartoonist’s Armoury.” I: Meditations on a Hobby Horse and Other Essays On the Theory of Art. Oxford: Phaidon [4. udg. 1985]

Kemp, Peter (1995). Tid og fortælling. Introduktion til Paul Ricoeur. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Platon (1954). Staten. Udg. af Carsten Høeg & Hans Ræder; overs. af Hans Ræder. (Platons Skrifter, bd. 4-5). København: C.A. Reitzel [Genudg. København: Hans Reitzel, 1992]

Ricoeur, Paul (1983-85). Temps et récit. Bd. 1-3. Paris: Seuil [Eng. overs. 1984-88]

Ricoeur, Paul (1984-88). Time and Narrative. Bd. 1-3. Overs. af Kathleen McLaughlin & David Pellauer. Chicago/London: University of Chicago Press

Walton, Kendall L. (1990). Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts. Cambridge, Mass.: Harvard University Press