Lokalradio og lokal-tv i Norge

Lokalradio og lokal-tv i Norge Lokalradio og lokal-tv-landskapet i Norge har først og fremst vært preget av stor variasjonsbredde av ulike type aktører. Lokalradioen har tradisjonelt sett rettet seg mot ulike målgrupper, som for eksempel etniske og språklige minoriteter, kristne organisasjoner, musikkinteresserte og studenter. Lokalradioen har også vært en arena for utdanning av journalister. Betegnelsene […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Roel Puijk
Supplerende læsning

Halse & Østbye 2003, Syvertsen 1987, Lundby 1986

Reference

Halse, Ketil Jarl & Østbye, Helge (2003). Norsk kringkastingshistorie. Oslo: Det norske samlaget

Lundby, Knut (1986). Lokalfjernsyn i “Den telematiske sandkasse”. Rapport nr. 82. Oslo: Institutt for presseforskning, Universitet i Oslo

Meld. St. 24 (2014-15). Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet. [Tilgængelig på < https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-2014-2015/id2406788/>] [Set 27.01.2017]

NOU 1982:33. Nærradio [Tilgængelig på < http://www.nb.no/nbsok/nb/7ea3d0837e7c849a9c32ea05878a6bcb.nbdigital?lang=no#0>] [Set 27.01.2017]

Ot.prp. nr. 47 (1986-87). Forberedelse til Lov om nærkringkasting

St.meld.nr. 24 (1994-95) Nærkingkasting. [Tilgængelig på < https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1994-95&paid=3&wid=b&psid=DIVL725 >] [Set 27.01.2017]

St.meld.nr. 57 (2000-01). I ytringsfrihetens tjeneste. [Tilgængelig på < https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-57-2001-/id195313/>] [Set 27.01.2017]

St.meld.nr. 30 (2006-07). Kringkasting i en digital fremtid. [Tilgængelig på < https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Stmeld-nr-30-2006-2007-/id466242/>] [Set 27.01.2017]

Syvertsen, Trine (1987). Ny teknikk, ny politikk og “nye medier”. (Rapport 4.) Bergen: Institutt for massekommunikasjon, Universitet i Bergen