Diskursbegrebet

Diskursbegrebet Etymologisk betyder diskurs (latinsk discursus, “løben frem og tilbage”) enten “skriftlig kommunikation, tale eller debat” eller “en formel diskussion eller debat”. Diskurs udgør et centralt begreb inden for strukturalistiske, semiotiske og poststrukturalistiske tilgange til forskning i samfund, kultur og kommunikation og her især forskellige socialkonstruktionistiske diskursanalytiske tilgange (socialkonstruktivisme). Udgangspunktet er den antagelse, at diskurser […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Louise Phillips
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Jørgensen, M.W. & Phillips 1999, 2002

Reference

Foucault, Michel (1969). L’Archéologie du savoir. Paris: Gallimard. [Eng. overs. 1972] [Da. overs. 2005]

Foucault, Michel (1972). The Archaeology of Knowledge. Overs. af A.M. Sheridan Smith. London: Routledge

Foucault, Michel (2005). Vidensarkæologien. Overs. af Mogens Chrom Jacobsen; indl. ved Ejvind Hansen; red. af Thomas Larsen & Rasmus Hougaard. Aarhus: Philosophia

Hall, Stuart (red.) (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage. [2. udg. m. Jessica Evans & Sean Nixon, 2013]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. 2002]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

O’Sullivan, Tim; Hartley, John; Saunders, Danny; Montgomery, Martin & Fiske, John (1994). Key Concepts in Communication and Cultural Studies. 2. udg. London: Routledge

Phillips, Louise (2010).  “Diskursanalyse.” I: Brinkmann, Svend & Tanggaard, Lene (red.). Kvalitative metoder – en grundbog. København: Hans Reitzel, s. 263-286

Wetherell, Margaret; Taylor, Stephanie & Yates, Simeon (red.) (2001a). Discourse as Data: A Guide for Analysis. London: Sage

Wetherell, Margaret; Taylor, Stephanie & Yates, Simeon  (red.) (2001b). Discourse as Theory and Practice. London: Sage