Konstruktiv journalistik

Konstruktiv journalistik og konstruktive nyheder er begreber, der blev lanceret af Ulrik Haagerup, Nyhedsdirektør i DR. Det skete først for en bredere offentlighed i en kronik i dagbladet Politiken (6.12.2008), og siden som redaktør af en antologi om emnet, En konstruktiv nyhed (Haagerup 2012). Haagerup har tillige udgivet en monografi, Constructive News (2015), der er trykt i flere udgaver og også er oversat til tysk. Med tiden er andre bøger kommet til. Eksempelvis Cathrine Gyldensteds Håndbog i Konstruktiv Journalistik (Gyldensted & Bjerre 2014) og From mirrors to movers (Gyldensted 2015).

Begrebet konstruktiv journalistik dækker over nogle journalistiske principper og en praksis, som fortsat er under udvikling. Det er en praksis, som omhandler alt fra relevante historier til vinkler og valg af nyhedskilder. Der er endnu ingen hævdvunden definition, men kernen er, at journalistikken ikke kun skal fokusere på problemer. Journalister skal også turde ”fokusere på fremtiden ved at spørge åbent: Hvordan kan vi gøre det bedre næste gang? Og bidrager dermed til, at den offentlige debat også bliver orienteret mod løsninger og fremtiden” (Haagerup 2012: 44).

Begrebet er blevet mødt med kritik, fordi principperne er løst formuleret, og fordi der ikke er en fast journalistisk praksis for, hvordan man konkret praktiserer konstruktiv journalistik. Resultatet har været, at andre begreber – såsom positiv journalistik og løsningsbaseret journalistik – har vundet frem i nogle kredse. Betegnelsen ”konstruktiv journalistik” er ny, men de principper og den praksis, som den dækker over, har mindre nyhedsværdi. Historisk set har danske medier ved flere lejligheder gennem det 19. og 20 århundrede haft et lignende formål med deres formidling.

I midten af 1800-tallet, endnu inden der var professionelt arbejdende journalister i Danmark, blev det blandt andet i en programerklæring i ugeskriftet Fædrelandet fremhævet, at man ville: ‟skil­dre det Fortrinlige og Gode, som vi ere i besiddelse af, at udpege vore Mangler og hvad vi kun­ne ønske ret­tet og forbedret, og at henlede Blikket paa hvad vi endnu kunne ønske at opnaa.” (1834). I starten af 1900-tallet, hvor journalistikken gradvist vandt frem i danske medier, var Henrik Cavling og andre fremtrædende redaktører også optaget af at bedrive ‟Aktions-journalistik.”

Henrik Cavling anførte i den forbindelse, at der “er sket dette, at Bladet er blevet sig sin Styrke bevidst og er gaaet over fra Kon­templation til Aktion.” Han og andre var nemlig optaget af at skabe ”fælles foretagender” med læserne for at løse problemer med alt fra alkoholisme til fattigdom. Aktionsjournalistikken blev fremmet efter amerikansk forbillede, sådan som det også skete igen i sidste halvdel af det 20. århundrede, hvor ideen om journalistik som en konstruktiv samfundskraft atter bredte sig på begge sider af Atlanten. Det skete blandt andet under navne som Public Journalism, Civic Journalism og Solution based Journalism.

Konstruktiv journalistik er dermed blot det seneste danske forsøg på at begrebsliggøre en form for journalistik, der forsøger at fremme positive følgevirkninger af nyhedsformidlingen. Selvom konstruktiv journalistik oprindelig blev konceptualiseret i en dansk sammenhæng, så har flere udenlandske medier og uddannelsesinstitutioner taget denne form for journalistik til sig i de senere år. Det er ikke mindst sket i Sverige (blandt andet hos SVT), i Norge (blandt andet hos NRK) og i Holland, hvor flere medier angiver, at de foretager konstruktiv journalistik, og hvor der er blevet etableret særlige uddannelsesforløb og forskningsprojekter i konstruktiv journalistik.

(2016)

Forfatter Peter Bro
Supplerende læsning

Haagerup 2012

Reference

Gyldensted, Cathrine (2015). From mirrors to movers. Five elements of positive psychology in constructive journalism. [U.S.]: GGroup Publishing

Gyldensted, Cathrine & Bjerre, Malene (2014). Håndbog i konstruktiv journalistik. Fotos af Jan Grarup; illust. af: Lasse Bo Christensen. Århus: Ajour

Haagerup, Ulrik (2008). ‟Konstruktive nyheder”. Politiken, 6.12, sektion 2, s. 6. [Kronik]

Haagerup, Ulrik (2012). En konstruktiv nyhed. Opgør med pressens negative verdenssyn. Århus: Ajour