Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Louise Phillips
Supplerende læsning

Fairclough 2008, Schrøder 2012

Reference

Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman (1999). Discourse in Late Modernity – Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press

Fairclough, Norman (1989). Language and Power. London: Longman [2. udg. 2001]

Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity

Fairclough, Norman (1995a). Critical Discourse Analysis. The critical study of language. London: Longman. [2.udg. 2010]

Fairclough, Norman (1995b). Media Discourse. London: Edward Arnold

Fairclough, Norman (1998). “Political Discourse in the Media. An Analytical Framework.” I: Bell, Alan & Garrett, Peter (red.). Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell, s. 142-162

Fairclough, Norman (2000). New Labour, New Language? London: Routledge

Fairclough, Norman (2003). Analysing discourse: textual analysis for social research. London/New York: Routledge

Fairclough, Norman (2006). Language and Globalization. London/New York: Routledge

Fairclough, Norman (2008). Kritisk diskursanalyse. En tekstsamling. Red. og overs. af Elisabeth Halskov Jensen. København: Hans Reitzel

Foucault, Michel (1969). L'Archéologie du savoir. Paris: Gallimard. [Eng. overs. 1972] [Da. overs. 2005]

Foucault, Michel (1972). The Archaeology of Knowledge. Overs. af A.M. Sheridan Smith. London: Routledge

Foucault, Michel (2005). Vidensarkæologien. Overs. af Mogens Chrom Jacobsen; indl. ved Ejvind Hansen; red. af Thomas Larsen & Rasmus Hougaard. Aarhus: Philosophia

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. 2002]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

Lassen, Inger & Horsbøl, Anders (2010). “Public engagement as a field of tension between bottom-up and top-down strategies : Critical Discourse Moments in an 'Energy Town'." I: Phillips, Louise; Carvalho, Anabela & Doyle, Julie (red.). Citizen Voices: Performing Public Participation in Science and Environment Communication. Bristol: Intellect

Lassen, Inger; Horsbøl, Anders; Bonnen, Kersten & Julius Pedersen, Anne Grethe (2011). “Climate change discourses and citizen participation : A case study of the discursive construction of citizenship in two public events.” Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, s. 411-427

Phillips, Louise & Schrøder, Kim (2004). Sådan taler medier og borgere om politik. En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund. (Magtudredningen). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Phillips, Louise & Schrøder, Kim (2005). “Diskursanalytisk tekstanalyse.” I: Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (red.). Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv: interview, observationer, dokumenter. København: Hans Reitzel

Schrøder, Kim & Phillips, Louise (2007). “Complexifying media power: A study of the interplay between media and audience discourses on ‘politics’.” Media, Culture and Society. 29, 6. s. 891-916

Schrøder, Kim (2012). “Discursive Realities”. I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative Methodologies. 2. udgave. London: Routledge, s. 106-130