Layout

Ordet “layout” er engelsk, og oversat betyder det “udlæg” eller “udkast”. Begrebet er blevet brugt/bruges i to betydninger: Dels som betegnelse for et udkast eller en skitse, dels som betegnelse for, hvordan delelementer i et kommunikationsprodukt er sat i relation til hinanden.

Som betegnelse for et visuelt udkast eller en skitse. Før computeren i midten af 1980’erne ændrede måden at fremstille grafiske design og kommunikation på, var et udkast (set som en plan for det endelige resultat) nødvendigt for, at man kunne danne sig et overblik over, hvordan en opgave skulle se ud og produceres. Det tjente et layout eller en skitse til, ikke mindst med henblik på at kunne fremstille de elementer som skulle indgå (tekst, fotografier, tegninger osv.).

I det 20. århundredes sidste del er der især tre former for layout/skitser, der har været anvendt:

  1. ‘Rough’, der var en meget “rå” skitse udført med kraftige spritpenne (‘tusser’). Ofte blot i sort/hvid eller med grå nuancer. Rough’et viste ikke, hvilken skrift der skulle anvendes, og tekster var endnu ikke formuleret. Illustrationer var ikke fremstillet endnu, men blev tegnet, og selve kompositionen og formatet var ikke endeligt valgt. Det havde til formål at visualisere den grundlæggende idé og eventuelt designretning. Ofte fremstilledes mange roughs til den samme opgaveløsning for at kunne diskutere det efterfølgende arbejde med at fremstille og raffinere til et egentligt layout. Rough’et indgik med andre ord som redskab i den tidlige kreative proces.
  2. Layout. Det egentlige layout blev fremstillet med særlige spritmarkere i farve og på særligt (delvist transparent) papir. Skrifttyper blev skitseret så en kunde kunne se, hvilken slags skrift der blev foreslået anvendt. Og fotografier og andre illustrationer var markeret, så man kunne se, hvordan de var tænkt beskåret, og hvilken størrelse de skulle gengives i. Format, størrelser og afstande var tæt på at være målfaste, men der kunne ske mindre ændringer inden den endelige klargøring til tryk (rentegning, farveudskilning o.l.). Layoutet fungerede som både et visuelt forslag og som et redskab i produktions- og raffinereringsprocessen hen imod den færdige tryksag.
  3. Finish-layout. Til fremstillingen af finish-layoutet blev der anvendt fotografiske reproduktionsmetoder med de skrevne tekster og fremstillede illustrationer (fotografier, tegninger), så et layout kom så tæt på den færdige tryksag som muligt. Finishlayouts blev oftest udarbejdet i forbindelse med større opgaver som kampagner, design af periodica eller identitetsprogrammer med store budgetter, så en kunde kunne tage endeligt stilling til design og indhold. Finish-layoutet blev ofte suppleret af et prøvetryk (simuleret eller reelt), inden opgaven blev produceret og publiceret.

Som betegnelse for, hvordan visuelle delelementer i et kommunikationsprodukt er sat i relation til hinanden. I visuel kommunikation benyttes betegnelsen “layout” i flæng i stedet for “grafisk design” som en angivelse af, hvordan fx overskrifter og tekstspalter er arrangeret på formatet i forhold til billeder og andre illustrative elementer (grafer, pyntestreger osv.). Man taler således om fx dynamiske eller statiske layouts – men egentlig menes der for det meste det visuelle udtryk eller den grafiske stil. Layoutets beskaffenhed hænger således tæt sammen med det underliggende “grid” eller modulære system, der fastsætter, hvor en sides mange elementer er placeret i en blanding mellem det, som er konstant (fx placeringer, størrelser), og det som er variabelt (det som formidles gennem elementernes indhold).

Der er i dag mange forskellige arbejdsprocesser knyttet til design og produktion af medie- og kommunikationsprodukter. Valget af arbejdsproces vil afhænge af type af opgave og ikke mindst omfang og budget. Det vil være et skøn, om der bruges ressourcer på at udarbejde prototyper, digitale udkast (prints), wireframes o.l. Der er fx stor forskel på at designe et bogomslag og udvikle et stort kompliceret website.

(2019)

Forfatter Henrik Birkvig
Reference

Birkvig, Henrik (2002). Rough teknik. Sådan fremstiller du udkast til grafisk design til skærm og papir. 3. udg. København: Grafisk Litteratur

Birkvig, Henrik & Bjørn, Kim (2015). Grundbog i grafisk design. 4. rev. udg. København: Grafisk Litteratur